Blog

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro uplatňování a vyřizování případných reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.wgrills.cz.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád internetového obchodu www.wgrills.cz se vztahuje na zboží zakoupené v tomto obchodě, které bylo reklamováno před uplynutím stanovené záruční doby. Tento reklamační řád je v souladu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě www.wgrills.cz, převzetím zboží vyslovuje souhlas s tímto záručním řádem a ten se stává součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy.

2. PODMÍNKY ZÁRUKY

2.1 DOBA TRVÁNÍ
Minimální délku záruční doby upravují platné právní předpisy, které zároveň umožňují výrobci poskytovat na své výrobky záruční lhůtu delší. Záruční lhůta na zakoupené zboží se uvádí v jeho záručním nebo dodacím listu a začíná plynout od chvíle jejich vystavení. Pokud je výrobek reklamován a přijat do záruční opravy, je následně záruční lhůta o dobu této opravy prodloužena. V případě, že je reklamovaný výrobek vyměněn, je na tento nový výrobek vystaven také nový záruční list se záruční dobou, která začíná běžet dnem jeho vystavení.

2.2 UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Pro nahlášení zjištěných vad či informování se o stavu nahlášených reklamací je určen e-mail: info@wgrills.cz
V zaslaném emailu je nutné přesně specifikovat závadu a uvést fakturační údaje včetně čísla faktury, popř. čísla objednávky, které je uvedeno v mailu, který obchod www.wgrills.cz zaslal jako potvrzení provedené objednávky zboží.

Reklamované zboží zašlete doporučeně na adresu:
TECHNOKLIMA UH s.r.o.
Hradišťská 95
686 03 Staré Město

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží bez zbytečných odkladů, avšak nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.

Pro uplatnění reklamace prosím vyplňte a odeštele reklamační formulář.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen během převzetí zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.wgrills.cz provést prohlídku obalu a originální lepící pásky. Pokud při takové prohlídce zjistí známky poškození obalu či poškození originální lepící pásky s logem Wgrills, může odmítnout jeho převzetí, avšak o tomto je povinen informovat prodávajícího na emailovou adresu info@wgrills.cz,  či telefonicky na číslo +420 775781808.

Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi údaji na faktuře či dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen o těchto nesrovnalostech ihned informovat prodávajícího.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád internetového obchodu www.wgrills.cz je platný od 1. ledna 2010.

Partneři

fajri zikmundov

Certifikáty

cer1 cer2
Created with Sketch.